O Cookies a GDPR

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA

/v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov/

 

 

 

PREVÁDZKOVATEĽ:

Obchodné meno: Stratosfera, s.r.o.
Sídlo: DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice

Emailový kontakt: ahoj@vellena.sk

 

 

 1. Úvod

 

V zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vyššie uvedený prevádzkovateľ povinný poskytnúť každej fyzickej osobe, ktorej osobné údaje spracúva informácie bližšie špecifikované v nasledujúcich častiach tejto informačnej povinnosti.

Informačná povinnosť je zverejnená na webovej stránke prevádzkovateľa a zároveň je sprístupnená v listinnej forme vo verejne prístupných priestoroch prevádzkovateľa.

Zároveň Vám dávame na vedomie, že táto informačná povinnosť bude podľa potreby aktualizovaná.

 

 1. Vymedzenie základných pojmov

 

Zákon o ochrane osobných údajov – zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

 

Prevádzkovateľom je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; prevádzkovateľ alebo konkrétne požiadavky na jeho určenie môžu byť ustanovené v osobitnom predpise alebo medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak takýto predpis alebo táto zmluva ustanovuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.

 

Sprostredkovateľom je každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

 

Zodpovednou osobou je osoba určená prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ktorá plní úlohy podľa Zákona o ochrane osobných údajov.

Príjemcom je každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou; za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov vzťahujúcimi sa na daný účel spracúvania osobných údajov.

 

Treťou stranou je každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ alebo inou fyzickou osobou, ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva osobné údaje.

 

Zástupcom je fyzická osoba alebo právnická osoba so sídlom, miestom podnikania, organizačnou zložkou, prevádzkarňou alebo trvalým pobytom v členskom štáte, ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ písomne poveril podľa § 35 Zákona o ochrane osobných údajov.

 

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

 

Osobné údaje so všeobecným režimom ochrany sú údaje, ktorými možno priamo alebo nepriamo identifikovať fyzické osoby na základe všeobecne použiteľného identifikátora, ako napríklad meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, telefónne číslo a emailová adresa.

 

Osobitné kategórie osobných údajov sú údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.

 

Genetickými údajmi sú osobné údaje týkajúce sa zdedených genetických charakteristických znakov fyzickej osoby alebo nadobudnutých genetických charakteristických znakov fyzickej osoby, ktoré poskytujú jedinečné informácie o fyziológii alebo zdraví tejto fyzickej osoby a ktoré vyplývajú najmä z analýzy biologickej vzorky danej fyzickej osoby.

 

Biometrickými údajmi sú osobné údaje, ktoré sú výsledkom osobitného technického spracúvania osobných údajov týkajúcich sa fyzických charakteristických znakov fyzickej osoby, fyziologických charakteristických znakov fyzickej osoby alebo behaviorálnych charakteristických znakov fyzickej osoby a ktoré umožňujú jedinečnú identifikáciu alebo potvrdzujú jedinečnú identifikáciu tejto fyzickej osoby, ako najmä vyobrazenie tváre alebo daktyloskopické údaje.

 

Údajmi týkajúcimi sa zdravia sú osobné údaje týkajúce sa fyzického zdravia alebo duševného zdravia fyzickej osoby vrátane údajov o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorými sa odhaľujú informácie o jej zdravotnom stave.

 

Profilovaním je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov spočívajúceho v použití osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných znakov alebo charakteristík týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predvídanie znakov alebo charakteristík dotknutej osoby súvisiacich s jej výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.

 

 1. Práva dotknutých osôb

 

Každá dotknutá osoba má v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vo vzťahu k prevádzkovateľovi nasledovné práva:

 

Právo na prístup k svojim  údajom – Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak to tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:

 1. účele spracúvania osobných údajov a právnom základe spracúvania osobných údajov;
 2. kategórii spracúvaných osobných údajov;
 3. príjemcovi alebo kategórii príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii;
 4. dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia;
 5. práve žiadať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov alebo práve namietať spracúvanie osobných údajov;
 6. kontaktných údajoch Úradu na ochranu osobných údajov;
 7. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov;
 8. zdroji osobných údajov, ak sú dostupné.

 

Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov – Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 

Právo na vymazanie osobných údajov -Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak:

 1. spracúvanie osobných údajov je v rozpore so zásadami spracúvania osobných údajov podľa § 52 až 55 Zákona o ochrane osobných údajov;
 2. spracúvanie osobných údajov je v rozpore s § 56 Zákona o ochrane osobných údajov;
 3. výmaz osobných údajov je nevyhnutný na účel splnenia povinností podľa Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

 

Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 • na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná;
 • na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia;
 • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu;
 • na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania;
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

 

Právo na obmedzenie spracúvania: dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov pokiaľ:

 • napadne správnosť osobných údajov námietkou, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 

Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.

Ak je obmedzené spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľ je povinný pred zrušením obmedzenia spracúvania osobných údajov o tom dotknutú osobu informovať.

 

Právo na prenosnosť osobných údajov: dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

 

Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov: dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:

 • právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,  alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
 • spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,
 • spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

 

Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule. Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním prevádzkovateľa so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.

 

Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov - Prevádzkovateľ je povinný písomne informovať dotknutú osobu o zamietnutí práva na opravu, práva na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov a o dôvodoch zamietnutia.

 

Dotknutá osoba,  pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov, má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.


 

 1. Spracovateľské činnosti

 

Účel spracúvania:

Evidencia telefónnych a e-mailových kontaktov

I.                    Právny základ spracovateľskej činnosti

·         spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná (§ 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov):

o    Zákon  č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

·         spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov)

·         spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh (§ 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov)

·         dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel (§ 13 ods.1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov)

II.                 Kategórie dotknutých osôb

subjekty zmluvných vzťahov s prevádzkovateľom; tretie osoby  - potenciálni klienti prevádzkovateľa

III.               Kategória osobných údajov

osobné údaje so všeobecným režimom ochrany

IV.               Predpokladaná lehota na výmaz osobných údajov

2 roky

V.                 Kategórie príjemcov

Slovenská obchodná inšpekcia; sprostredkovateľ prevádzkovateľa

VI.               Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

prenos osobných údajov sa neuskutočňuje

Účel spracúvania:

Spracovanie účtovných dokladov

I.                    Právny základ spracovateľskej činnosti

·         spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná (§ 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov):

o    Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve;

o    Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov;

o     Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty

·         spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov)

II.                 Kategórie dotknutých osôb

účastníci účtovného záznamu

III.               Kategória osobných údajov

osobné údaje so všeobecným režimom ochrany

IV.               Predpokladaná lehota na výmaz osobných údajov

10 rokov

V.                 Kategórie príjemcov

zamestnanci prevádzkovateľa; príslušný daňový úrad; sprostredkovateľ prevádzkovateľa

VI.               Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

prenos osobných údajov sa neuskutočňuje

Účel spracúvania:

Evidencia doručenej pošty

I.                    Právny základ spracovateľskej činnosti

·         spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná (§ 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov):

o    Zákon  č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

·         spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov)

·         dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel (§ 13 ods.1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov)

·         spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh (§ 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov)

II.                 Kategórie dotknutých osôb

účastníci poštovej komunikácie s prevádzkovateľom; fyzické osoby, ktorých sa poštová komunikácia týka

III.               Kategória osobných údajov

osobné údaje so všeobecným režimom ochrany

IV.               Predpokladaná lehota na výmaz osobných údajov

3-10 rokov

V.                 Kategórie príjemcov

zamestnanci prevádzkovateľa; Slovenská obchodná inšpekcia; sprostredkovateľ prevádzkovateľa

VI.               Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

prenos osobných údajov sa neuskutočňuje

Účel spracúvania:

Evidencia prijatej pošty

I.                    Právny základ spracovateľskej činnosti

·         spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná (§ 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov):

o    Zákon  č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

·         spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov)

·         dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel (§ 13 ods.1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov)

·         spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh (§ 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov)

II.                 Kategórie dotknutých osôb

účastníci poštovej komunikácie s prevádzkovateľom; fyzické osoby, ktorých sa poštová komunikácia týka

III.               Kategória osobných údajov

osobné údaje so všeobecným režimom ochrany

IV.               Predpokladaná lehota na výmaz osobných údajov

3-10 rokov

V.                 Kategórie príjemcov

zamestnanci prevádzkovateľa; sprostredkovateľ prevádzkovateľa; Slovenská obchodná inšpekcia

VI.               Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

prenos osobných údajov sa neuskutočňuje

Účel spracúvania:

Evidencia doručenej a prijatej pošty v elektronickej podobe

I.                    Právny základ spracovateľskej činnosti

·         spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná (§ 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov):

o     Zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách;

o    Zákon  č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

·         spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov)

·         dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel (§ 13 ods.1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov)

·         spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh (§ 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov)

II.                 Kategórie dotknutých osôb

účastníci poštovej komunikácie s prevádzkovateľom; fyzické osoby, ktorých sa e-mailová komunikácia týka

III.               Kategória osobných údajov

osobné údaje so všeobecným režimom ochrany

IV.               Predpokladaná lehota na výmaz osobných údajov

podľa registratúrneho plánu správcu e-mailovej komunikácie

V.                 Kategórie príjemcov

zamestnanci prevádzkovateľa; Slovenská obchodná inšpekcia; sprostredkovateľ prevádzkovateľa

VI.               Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

prenos osobných údajov sa neuskutočňuje

Účel spracúvania:

Správa elektronickej schránky cez internetový portál

I.                    Právny základ spracovateľskej činnosti

·         spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná (§ 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov):

o     Zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách

·         spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov)

II.                 Kategórie dotknutých osôb

účastníci poštovej elektronickej komunikácie s poštou cez internetový portál slovensko.sk; fyzické osoby, ktorých sa elektronická komunikácia týka

III.               Kategória osobných údajov

osobné údaje so všeobecným režimom ochrany

IV.               Predpokladaná lehota na výmaz osobných údajov

podľa registratúrneho plánu internetového portálu

V.                 Kategórie príjemcov

sprostredkovateľ prevádzkovateľa; zamestnanci prevádzkovateľa

VI.               Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

prenos osobných údajov sa neuskutočňuje

Účel spracúvania:

Správa registratúry

        I.            Právny základ spracovateľskej činnosti

 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná (§ 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov):

o    Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

     II.            Kategórie dotknutých osôb

fyzické osoby, ktorých údaje sú uložené v registratúrnych záznamoch

   III.            Kategória osobných údajov

osobné údaje so všeobecným režimom ochrany

   IV.            Predpokladaná lehota na výmaz osobných údajov

10 rokov

     V.            Kategórie príjemcov

zamestnanci prevádzkovateľa

   VI.            Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

prenos osobných údajov sa neuskutočňuje

Účel spracúvania:

Evidencia subjektov zmluvných vzťahov

        I.            Právny základ spracovateľskej činnosti

·         spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov)

·         spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh (§ 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov)

     II.            Kategórie dotknutých osôb

fyzické osoby – zmluvné strany

   III.            Kategória osobných údajov

osobné údaje so všeobecným režimom ochrany

   IV.            Predpokladaná lehota na výmaz osobných údajov

5-50 rokov

     V.            Kategórie príjemcov

zamestnanci prevádzkovateľa; štatutárny orgán prevádzkovateľa; spoločníci prevádzkovateľa

   VI.            Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

prenos osobných údajov sa neuskutočňuje

Účel spracúvania:

Evidencia o reklamáciách a odstúpeniach od zmluvy

        I.            Právny základ spracovateľskej činnosti

·         spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná (§ 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov):

o     Zákon č. 250/2007 Z.z. o o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;

o     Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

     II.            Kategórie dotknutých osôb

spotrebitelia

   III.            Kategória osobných údajov

osobné údaje so všeobecným režimom ochrany

   IV.            Predpokladaná lehota na výmaz osobných údajov

2 roky

     V.            Kategórie príjemcov

Slovenská obchodná inšpekcia

   VI.            Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

prenos osobných údajov sa neuskutočňuje

Účel spracúvania:

Evidencia na účely hardvérového alebo softvérového zabezpečenia

        I.            Právny základ spracovateľskej činnosti

·         spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov)

     II.            Kategórie dotknutých osôb

subjekty zmluvných vzťahov; tretie osoby – potenciálni zákazníci prevádzkovateľa

   III.            Kategória osobných údajov

osobné údaje so všeobecným režimom ochrany

   IV.            Predpokladaná lehota na výmaz osobných údajov

5 rokov

     V.            Kategórie príjemcov

sprostredkovateľ prevádzkovateľa

   VI.            Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

prenos osobných údajov sa neuskutočňuje

Účel spracúvania:

Evidencia zákazníkov zaregistrovaných na internetovej stránke prevádzkovateľa

        I.            Právny základ spracovateľskej činnosti

·         spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov)

·         dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel (§ 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov)

     II.            Kategórie dotknutých osôb

registrované fyzické osoby

   III.            Kategória osobných údajov

osobné údaje so všeobecným režimom ochrany

   IV.            Predpokladaná lehota na výmaz osobných údajov

2 roky

     V.            Kategórie príjemcov

sprostredkovateľ prevádzkovateľa; zamestnanci prevádzkovateľa

   VI.            Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

prenos osobných údajov sa neuskutočňuje

Účel spracúvania:

Evidencia na účely vykonávania priameho marketingu

        I.            Právny základ spracovateľskej činnosti

·         dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel (§ 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov)

     II.            Kategórie dotknutých osôb

fyzické osoby, ktoré sú adresátmi priameho marketingu

   III.            Kategória osobných údajov

osobné údaje so všeobecným režimom ochrany

   IV.            Predpokladaná lehota na výmaz osobných údajov

2 roky

     V.            Kategórie príjemcov

Slovenská obchodná inšpekcia; sprostredkovateľ prevádzkovateľa

   VI.            Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

prenos osobných údajov sa neuskutočňuje

Účel spracúvania:

Evidencia dostupných dátových súborov- cookies na účely zlepšovania služieb poskytovaných prevádzkovateľom

        I.            Právny základ spracovateľskej činnosti

·         spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh (§ 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov)

·         dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel (§ 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov)

     II.            Kategórie dotknutých osôb

subjekty zmluvných vzťahov s prevádzkovateľom; tretie osoby – návštevníci internetovej stránky prevádzkovateľa

   III.            Kategória osobných údajov

osobné údaje so všeobecným režimom ochrany

   IV.            Predpokladaná lehota na výmaz osobných údajov

2 roky

     V.            Kategórie príjemcov

Slovenská obchodná inšpekcia; sprostredkovateľ prevádzkovateľa

   VI.            Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

prenos osobných údajov sa neuskutočňuje

 

 

 1. Automatizované spracúvanie osobných údajov vrátane profilovania

 

Prevádzkovateľ touto cestou informuje dotknuté osoby o tom, že prostredníctvom internetovej stránky prevádzkovateľa sa uskutočňuje automatizované spracúvanie osobných údajov vrátane profilovania.

Prevádzkovateľ využíva automatizované spracúvanie osobných údajov vrátane profilovania za účelom vykonávania priameho marketingu, za účelom zlepšenia a zrýchlenia poskytovania služieb, ktoré poskytuje prostredníctvom svojej internetovej stránky, ako aj za účelom zvýšenia miery zabezpečenia ochrany práv dotknutých osôb. Prevádzkovateľ má možnosť sledovať zákaznícke karty klientov, kde má prístupné údaje klienta, jeho objednávky, históriu jeho krokov na stránke, vrátane textov schválených súhlasov. Dôsledkom takejto formy spracúvania osobných údajov je zlepšovanie poskytovania služieb prevádzkovateľom a urýchlenie vybavenia žiadostí klientov, ktorí uplatňujú svoje práva.

Každá dotknutá osoba má v súvislosti s automatizovaným spracúvaním osobných údajov vrátane profilovania možnosť domáhať sa uplatnenia svojich vyššie uvedených práv.

 

 

 1. Používanie cookies

 

Prevádzkovateľ touto cestou informuje dotknuté osoby o tom, že prostredníctvom internetovej stránky prevádzkovateľa sú používané cookies.

Cookies predstavujú malé dátové súbory, ktoré sú prostredníctvom internetovej stránky prevádzkovateľa ukladané v počítači, resp. mobilnom zariadení dotknutej osoby, ktorá navštívila internetovú stránku prevádzkovateľa. Obsahom cookies je malé množstvo informácií o dotknutej osobe v spojitosti s používaním internetovej stránky prevádzkovateľa. Pri každom ďalšom navštívení internetovej stránky prevádzkovateľa sú tieto súbory zasielané späť na server prevádzkovateľa.

Dotknuté osoby majú na internetovej stránke prevádzkovateľa k dispozícií cookie lištu s možnosťou opakovanej žiadosti prevádzkovateľa o udelenie súhlasu so spracovaním cookie súborov.

Každá dotknutá osoba má v súvislosti s používaním cookies na internetovej stránke prevádzkovateľa  možnosť domáhať sa uplatnenia svojich vyššie uvedených práv.

 

 

 1. Sprostredkovatelia

 

Obchodné meno

Sídlo

IČO

 

 

 

STORMWARE s.r.o.

Za Prachárnou 4962/45, Jihlava, ČR, PSČ: 586 01

25 313 142

 

Shopify

 150 Elgin St., Ottawa, Canada

 

 

Slovenská pošta, a.s.

Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 1, PSČ: 975 99

36 631 124

 

 

 

Swan a.s.

Borská 6, Bratislava, PSČ: 841 06

47 258 314

 

 

Zásielkovňa s.r.o.

Muchovo námestie 3624/8, Bratislava, PSČ: 851 01

48 136 999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Doplnenie