Obchodné podmienky

Článok 1.
Všeobecné informácie o predávajúcom
 
Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou www.vellena.sk je:
 
Obchodné meno: Stratosfera, s.r.o.
Sídlo: DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
IČO: 53 716 141
Zapísaná v OR SR Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 51292/V
Bankové spojenie: IBAN: SK54 1100 0000 0029 4714 6749
 
 
(ďalej len „predávajúci“). Orgán výkonu dozoru: 
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Sídlo: Vrátna 3, P.O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
Telefónne číslo: 055/729 07 05, 055/622 76 55
 
Článok 2.
Úvodné ustanovenie a vymedzenie základných pojmov
 
Tieto všeobecného obchodné podmienky upravujú:
 • proces nákupu tvaru spotrebiteľom prostredníctvom e-shopu;

 • podmienky predaja a nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu predávajúceho;

 • práva a povinnosti zmluvných strán, t.j. predávajúceho a spotrebiteľa vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom e-shopu predávajúceho.

Predávajúci je spoločnosť Stratosfera, s.r.o., ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom e-shopu predáva tovar.
Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu na doméne www.vellena.sk a ktorej tento tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.
E-shop je internetový obchod predávajúceho umiestneného na doméne www.vellena.sk .
Tovar je predmet kúpnej zmluvy ponúkaný e-shopom.
Objednávka je prejav vôle kupujúceho uzavrieť kúpnu zmluvu.
Cena je celková cena za predmet kúpnej zmluvy, vrátane ceny dopravného.
Dopravným sa rozumejú náklady spojené s odoslaním a doručením tovaru kupujúcemu.
Skratkou VOP sa rozumejú všeobecné obchodné podmienky.
  
Článok 3.
Objednávka a uzavretie zmluvy
 
Právny vzťah založený zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim, ak je spotrebiteľom (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) sa spravuje ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pri rešpektovaní zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisoch a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
Právny vzťah založený zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom sa spravuje ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a subsidiárne ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
Kupujúci si objednáva tovar od predávajúceho cez e-shop umiestnený pod doménou www.vellena.sk
Popis tovaru, jeho základné vlastnosti, fotografia tovaru a konečná cena bez dopravného, jeho dostupnosť na sklade sú uvedené v e-shope pri tom ktorom tovare. Uvedenie popisu tovaru je len v rovine odporúčacieho charakteru. Všetky informácie uvedené na stránke e-shopu v rozsahu tovarov uvedených v predchádzajúcej vete majú doplňujúci charakter, nie smerodajný.  Ponúkané produkty sú surovinami na ďalšie použitie, predávajúci predpokladá u kupujúceho, pokiaľ ide o ich užívanie, znalosti a zorientovanie sa v predmetnej problematike. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za nesprávne použitie výživových doplnkov kupujúcim.
Popis tovaru a jeho základné vlastnosti uvedené na našej internetovej stránke sú pravidelne aktualizované, ale vzhľadom na skutočnosť zmien v legislatíve pokiaľ ide o požiadavky na potraviny, je kľúčové sledovať etiketu na predmetných potravinách, za ktorú zodpovedá jej výrobca a ktorá je predmetom kontroly vnútorného trhu. Ako prevádzkovateľ sme predávajúcim predmetného tovaru v rozsahu maloobchodných a veľkoobchodných služieb, nie výrobcom.
Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu nie je podmienený registráciou kupujúceho v e-shope. V prípade dobrovoľnej registrácie, je kupujúci povinný vyplniť údaje, ktoré od neho e-shop vyžaduje. Po úspešnej registrácii bude kupujúcemu automaticky odoslaný potvrdzujúci e-mail.
Po úspešnej registrácii bude mať kupujúci prístup k svojmu kontu, prostredníctvom ktorého sa bude pri nákupoch hlásiť v e-shope. Pri každom z ďalších nákupov sa kupujúci viac neregistruje, postačuje, aby sa prostredníctvom svojich prihlasovacích údajov prihlásil k existujúcemu kontu v eshope.
Kupujúci objednáva tovar u predávajúceho prostredníctvom e-shopu, a to podľa podmienok, ktoré sú obsiahnuté v týchto všeobecných obchodných podmienkach.
Po potvrdení kolónky s názvom „Objednať“ je tovar automaticky vložený do nákupného košíka konkrétneho kupujúceho. Pri vytváraní objednávky je tento nákupný košík kedykoľvek prístupný k nahliadnutiu kupujúcemu, a to aj po navrátení do ponukového listu.
Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu v hotovosti pri osobnom odbere, vopred prevodom na bankový účet predávajúceho v tvare IBAN:SK5411000000002947146749, prípadne platobnou bránou, alebo je povinný uhradiť kúpnu cenu pri dobierkovej platbe pri odovzdaní tovaru poštovým podnikom, alebo kuriérskou službou.
Po potvrdení platby, prípadne po potvrdení objednávky v prípade doručovania formou dobierky sa predávajúci zaväzuje tovar zabaliť a zabezpečiť jeho dodanie na miesto určené kupujúcim. Ak je požadované miesto dodania odlišné od miesta bydliska, miesta podnikania, prípadne sídla kupujúceho, kupujúci uvedie tieto skutočnosti v objednávke vyplnením príslušných kolóniek.
Vzťah medzi predávajúcim a kuriérskou spoločnosťou je založený zmluvou o preprave a v rovine ochrany osobných údajov je tento právny vzťah upravený zmluvou o spracúvaní osobných údajov v zmysle ust. § 34 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).
Dokončenie objednávky kupujúci realizuje zakliknutím na odkaz „Objednávka s povinnosťou platby“. Pred uvedeným úkonom je kupujúci povinný oboznámiť sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, a potvrdiť toto oboznámenie zakliknutím na odkaz „Potvrdzujem, že som bol/a oboznámený/á so Všeobecnými obchodnými podmienkami e-shopu zverejnenými na web- stránke www.vellena.sk.“
Potvrdením objednávky stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s vlastnosťami tovaru a celkovej cene, ktorú je kupujúci povinný uhradiť.
Predávajúci po potvrdení tlačidla „Objednať“ alebo „Nakúpiť ihneď“ zašle kupujúcemu potvrdenie objednávky s informáciami o objednávke, znenie všeobecných obchodných podmienok a reklamačný poriadok, ktorý tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.
Zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa považuje za uzavretú doručením potvrdenia o prijatí objednávky, znenia všeobecných obchodných podmienok, reklamačného poriadku. Predmetom zmluvy je dodanie tovaru, ktorého vlastnosti sú vymienené v ponukovom liste pri každom tovare jednotlivo, predávajúcim a záväzok kupujúceho zaplatiť cenu tam uvedenú a prevziať tovar od dopravnej spoločnosti.
 
Článok 4.
Práva a povinnosti predávajúceho
 
Predávajúci je povinný:
 1. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu;

 2. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR;

 3. bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom e-mailu;

 4. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar. 3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a uhradená kúpna cena bude vrátená v lehote do 14 dní od storna objednávky na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
 
Článok 5.
Práva a povinnosti kupujúceho
 
Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.
Kupujúci je povinný:
 1. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar;

 2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru;

 3. nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho;

 4. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

 5. v zmysle ust. § 588 zákona č. 40/1964 Zb.  Občiansky  zákonník z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu.

  Ak bez riadneho dôvodu ste neprevzali svoju objednávku, pričom porušením tejto povinnosti nám vznikla škoda  v celkovej výške 9-€, ktorá pozostáva:

  1. Z nákladov na dopravu objednávky na Vami uvedenú adresu.
  2. Z nákladov na dopravu bezdôvodne neprevzatej objednávky na adresu odosielateľa.

  V súlade s ustanoveniami vyššie uvedeného zákona č. 40/1964 Zb.  vás touto cestou vyzveme mailom na úhradu vzniknutej škody na bankový účet, a to do 7 dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia o vzniku škody, v opačnom prípade škodu budeme vymáhať súdnou cestou.

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.
Kupujúci – spotrebiteľ, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
Kupujúci má právo odvolať, resp. stornovať odoslanú objednávku do momentu jej vybavenia, t.j. odoslania na dodaciu adresu. Právo odvolať objednávku kupujúci nemá v prípade tovaru na objednávku.
 
Článok 6.
Platobné a dodacie podmienky
 
Všetky ceny tovarov v objednávke aj v e-shope sú konečné ceny. Cenu podľa objednávky môže kupujúci uhradiť:
 1. platobnou kartou;

 2. bankovým prevodom;

 3. v hotovosti pri doručovaní tovaru formou dobierky;

Predávajúci si vyhradzuje právo určiť spôsob úhrady kupujúcim v prípade, ak kupujúci opakovane nepreberá zásielku, čím uskutočňuje šikanózny výkon práva, a v tom dôsledku bola predávajúcemu spôsobená škoda. Opakovaným neprebratím zásielky sa na účely týchto VOP rozumie neprebratie zásielky v odbernej lehote minimálne v dvoch po sebe nasledujúcich časových obdobiach.
Kupujúci sa zaväzuje uhradiť cenu za tovar vopred pred odoslaním objednávky predávajúcim, a to najneskôr do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky s povinnosťou platby.
Cena je uhradená momentom pripísania plnej sumy na účet predávajúceho.
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v lehote 3-10 pracovných dní od potvrdenia objednávky, alebo potvrdenia platby.
Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na adresu uvedenú ako dodacia adresa. Dodanie tovaru bude uskutočnené prepravnou spoločnosťou.
 
Článok 7.
Poučenie spotrebiteľa o práve odstúpiť od zmluvy
 
Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi informácie o jeho práve odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; predávajúci zároveň poskytne spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy.
Ak predávajúci poskytol informácie podľa odseku 2. až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1. , lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.
Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa odseku 2. ani v dodatočnej lehote podľa odseku 3., lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1. .
Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný;
dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu;
tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže rovnako použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy, ktorá je zverejnená na webovom sídle predávajúceho alebo priložená k zásielke, pokiaľ sa kúpa nerealizuje pri osobnom odbere.
Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.
Pri pochybnostiach o doručení sa spotrebiteľom odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak spotrebiteľ vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú spotrebiteľovi predávajúcim alebo na adresu, ktorej zmena bola spotrebiteľovi náležite oznámená predávajúcim po uzavretí zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať predávajúcemu, oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania predávajúcemu na adresu podľa prvej vety.
Ak predávajúci na svojom webovom sídle umožňuje, aby spotrebiteľ odstúpil od zmluvy použitím na to určenej osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom spotrebiteľovi potvrdenie na trvanlivom nosiči.
Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil. Od spotrebiteľa nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy.
Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.
Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak je predmetom zmluvy tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.
Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak je predmetom zmluvy tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
 
 Článok 8.
Povinnosti predávajúceho pri odstúpení od zmluvy
 
Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.
Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho bol tovar dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť predávajúcemu poštou, predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady v lehote podľa odseku 1. .
Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1. pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 
Článok 9.
Povinnosti spotrebiteľa pri odstúpení od zmluvy
 
Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak neposkytol spotrebiteľovi informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy.
Uplatnenie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy nesmie mať pre spotrebiteľa za následok vznik ďalších nákladov ani iných povinností pre spotrebiteľa.
Vrátený tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, ochranným obalom. Za zníženie hodnoty tovaru, ktoré nevzniklo bežným opotrebením počas používania v lehote na odstúpenie, zodpovedá spotrebiteľ. Spotrebiteľ má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru. Pokiaľ ide o tovar, ktorý je uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, nárok na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom nevzniká.
 
Článok 10.
Spracúvanie osobných údajov
 
Právny vzťah medzi predávajúcim ako prevádzkovateľom a kupujúcim ako fyzickou osobou, nepodnikateľom, ktorej osobné údaje sú spracúvané, je regulovaný zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).
Osobné údaje kupujúceho ako fyzickej osoby nepodnikateľa spracúva prevádzkovateľ na právnom základe ust. § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov, a síce ide o údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. Ide o osobné údaje kupujúceho v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, trvalé bydlisko, dodacia adresa, e-mail, telefónny kontakt. Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia subjektov zmluvných vzťahov.
Osobné údaje kupujúceho ako fyzickej osoby nepodnikateľa spracúva prevádzkovateľ na právnom základe ust. § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov, a síce ide o údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. Ide o osobné údaje kupujúceho v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, trvalé bydlisko, dodacia adresa, e-mail, telefónny kontakt. Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia zákazníkov zaregistrovaných na internetovej stránke.
Osobné údaje kupujúceho ako fyzickej osoby nepodnikateľa spracúva prevádzkovateľ na právnom základe ust. § 13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov, a síce udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov kupujúcim. Ide o osobné údaje kupujúceho v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, trvalé bydlisko, dodacia adresa, e-mail, telefónny kontakt. Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia na účely vykonávania priameho marketingu.
Osobné údaje kupujúceho ako fyzickej osoby nepodnikateľa spracúva prevádzkovateľ na právnom základe ust. § 13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov, a síce udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov kupujúcim. Ide o osobné údaje kupujúceho v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, trvalé bydlisko, dodacia adresa, e-mail, telefónny kontakt. Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia na účely zaslania potvrdzujúceho e-mailu o zaregistrovaní na internetovej stránke.
Osobné údaje kupujúceho ako fyzickej osoby nepodnikateľa spracúva prevádzkovateľ na právnom základe ust. § 13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov, a síce udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov kupujúcim v spojení s ust. § 13 ods. 1 písm. f) Zákona o ochrane osobných údajov, a to na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa. Ide o osobné údaje kupujúceho v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, trvalé bydlisko, dodacia adresa, e-mail, telefónny kontakt. Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia dostupných dátových súborov na účely zlepšovania služieb poskytovaných prevádzkovateľom.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je rovnako zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie týkajúce sa spracovateľských činností prevádzkovateľa sú upravené v dokumente „Informácie o spracúvaní osobných údajov“, ktorý je zverejnený na internetovej stránke prevádzkovateľa.
 
Článok 11.
Záverečné ustanovenia
 
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
Neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok je Reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke predávajúceho.
V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu, resp. odovzdaním tovaru kuriérskej službe za účelom jeho prepravy predávajúcemu.
Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme emailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok, prípadne telefonicky.
Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.
Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.
Kupujúci zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 
V Košiciach, dňa 12.4.2021
 
 
...............................................................
Stratosfera, s.r.o.,